top of page

Phân Công Phụng Vụ

Phân Công Đọc Sách & Lời Nguyện

Tháng 8 năm 2017

August 5, 2017:​

                         Bài đọc 1:  Tam Ngoc

                         Bài đọc 2:  Trang Bui

                      Lời Nguyện:   Dai Tran

 

August 12, 2017:​

                         Bài đọc 1:  Bang Tuyen

                         Bài đọc 2:  Trang Cao

                      Lời Nguyện:   Tuu Dang

August 19, 2017:​

                         Bài đọc 1:  Tran T Pham

                         Bài đọc 2:  Thuong Nguyen

                      Lời Nguyện:   Khang Nguyen

 

August 26, 2017:​

                         Bài đọc 1:  Michelle Nguyen

                         Bài đọc 2:  Anh Le

                      Lời Nguyện:   Trac Bui

Tháng 10 năm 2017

October 7, 2017:​

                         Bài đọc 1:  Tang Cao

                         Bài đọc 2:  Tuu Dang

                      Lời Nguyện:   Bang Tuyen

 

October 14, 2017:​

                         Bài đọc 1:  Thuong Nguyen

                         Bài đọc 2:  Khang Nguyen

                      Lời Nguyện:  Tran T Pham

October 21, 2017:​

                         Bài đọc 1:  Anh Le

                         Bài đọc 2:  Trac Bui

                      Lời Nguyện:   Michelle Nguyen

 

October 28, 2017:​

                         Bài đọc 1:  Tram Ngoc

                         Bài đọc 2:  Trang Bui

                      Lời Nguyện:   Dai Tran

Tháng 12 năm 2017

December 2, 2017:​

                         Bài đọc 1:  Tuu Dang

                         Bài đọc 2:  Bang Tuyen

                      Lời Nguyện:   Trang Cao

 

December 9, 2017:​

                         Bài đọc 1:  Khang Nguyen

                         Bài đọc 2:  Tran T Pham

                      Lời Nguyện:   Thuong Nguyen

December 16, 2017:​

                         Bài đọc 1:  Trac Bui

                         Bài đọc 2:  Michelle Nguyen

                      Lời Nguyện:   Anh Le

 

December 23, 2017:​

                         Bài đọc 1:  Trang Bui

                         Bài đọc 2:  Dai Tran

                      Lời Nguyện:   Tam Ngoc

December 30, 2017:​

                         Bài đọc 1:  Trang Cao

                         Bài đọc 2:  Tuu Dang

                      Lời Nguyện:   Bang Tuyen

Tháng 9 năm 2017

September 2, 2017:​

                         Bài đọc 1:  Dai Tran

                         Bài đọc 2:  Tam Ngoc

                      Lời Nguyện:   Trang Bui

 

September 9, 2017:​

                         Bài đọc 1:  Tuu Dang

                         Bài đọc 2:  Bang Tuyen

                      Lời Nguyện:   Trang Cao

September 16, 2017:​

                         Bài đọc 1:  Khang Nguyen

                         Bài đọc 2:  Trang T. Pham

                      Lời Nguyện:   Thuong Nguyen

 

September 23, 2017:​

                         Bài đọc 1:  Trac Bui

                         Bài đọc 2:  Michelle Nguyen

                      Lời Nguyện:   Anh Le

September 30, 2017:​

                         Bài đọc 1:  Trang Bui

                         Bài đọc 2:  Dai Tran

                      Lời Nguyện:   Tam Ngoc

Tháng 11 năm 2017

November 4, 2017:​

                         Bài đọc 1:  Bang Nguyen

                         Bài đọc 2:  Trang Cao

                      Lời Nguyện:   Tuu Dang

 

November 11, 2017:​

                         Bài đọc 1:  Tran T. ​​Pham

                         Bài đọc 2:  Thuong Nguyen

                      Lời Nguyện:   Khang Nguyen

November 18, 2017:​

                         Bài đọc 1:  Michelle Nguyen

                         Bài đọc 2:  Anh Le

                      Lời Nguyện:   Trac Bui

 

November 25, 2017:​

                         Bài đọc 1:  Michelle Nguyen

                         Bài đọc 2:  Anh Le

                      Lời Nguyện:   Trac Bui

Tháng 1 năm 2018

January 6, 2018:​

                         Bài đọc 1:  Thuong Nguyen

                         Bài đọc 2:  Khang Nguyen

                      Lời Nguyện:  Tran T. ​​Pham

 

January 13, 2018:​

                         Bài đọc 1:  Anh Le

                         Bài đọc 2:  Trac Bui

                      Lời Nguyện:   Michelle Nguyen

January 20, 2018:​

                         Bài đọc 1:  Tam Ngoc

                         Bài đọc 2:  Trang Bui

                      Lời Nguyện:   Dai Tran

 

January 27, 2018:​

                         Bài đọc 1:  Bang Tuyen

                         Bài đọc 2:  Trang Cao

                      Lời Nguyện:   Tuu Dang

Phân Công Giúp Lễ

Vietnamese Altar Servers

August 5, 2017:​

                         Melina Nguyen

                         Jackie Bui

                         Lan-Anh Dao

                         Anthony Cao

 

August 12, 2017:​

                         Cameron Vu

                         Thao Nguyen

                         Vy Bui

                         Hang Dao

August 19, 2017:​

                         Kieu Dao

                         Huyen Le

                         Celina Dang

                         Nicolas Pham

 

August 26, 2017:​

                         Jenny Le

                         Hang Dao

                         Theresa Pham

                         Sophia Nguyen

bottom of page