Các vé trúng thưởng

0254: Giải  $500.00         Mary Nguyen

0195: Giải  $10,000.00    Mary Smith

1635: Giải  $100.00         Eileen M. Winter

0163: Giải  $100.00         Đức Huệ

1273: Giải  $100.00         Luân Lan

0892: Giải  $1,000.00      Xuyen Nguyen

2133: Giải  $100.00         Tuyết

0804: Giải  $100.00         Brad Grove

Tel: 239-561-2245 | Fax: 239-561-3713

​​​Liên Lạc

13060 Palomino LN. Fort Myers, FL 33912

Giờ Lễ

Chiều Thứ Bảy: 4:00pm; 8:00pm (Việt)

Chúa Nhật: 7:15am; 9:15am; 11:15am

Giờ Giải Tội

Trước Thánh Lễ Việt Nam Thứ Bảy

© 2017 by Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Fort Myers, FL