top of page

Ban Phục Vụ

Trưởng Hội Đồng Mục Vụ

Nguyễn Thành Khiêm

Phó Hội Đồng Mục Vụ

Chị Lê Thảo

Phó Ngoại Vụ

Anh Cường Cao

Phó Nội Vụ

Anh Trác Bùi

bottom of page