Ban Phục Vụ

Trưởng Hội Đồng Mục Vụ

Nguyễn Thành Khiêm

Phó Hội Đồng Mục Vụ

Chị Lê Thảo

Phó Ngoại Vụ

Anh Cường Cao

Phó Nội Vụ

Anh Trác Bùi

Tel: 239-561-2245 | Fax: 239-561-3713

​​​Liên Lạc

13060 Palomino LN. Fort Myers, FL 33912

Giờ Lễ

Chiều Thứ Bảy: 4:00pm; 8:00pm (Việt)

Chúa Nhật: 7:15am; 9:15am; 11:15am

Giờ Giải Tội

Trước Thánh Lễ Việt Nam Thứ Bảy

© 2017 by Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Fort Myers, FL